SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
VÄLKOMMEN TILL IFK UMEÅ
Idrottsföreningen för alla - hela livet

STADGAR FÖR FÖRENINGEN IFK UMEÅS VETERANER (FIUV)

Antagna vid bildandet 19 juni 1942

Reviderade vid årsmöte 18 mars 2019.

 

§1 Målsättning och inriktning

Föreningen IFK Umeås Veteraners målsättning är att verka för ett fortsatt gott kamratskap i alla åldrar inom moderföreningen IFK Umeå.

 

§2 Verksamhet

Föreningens verksamhet skall bestå av sammankomster och aktiviteter (julfest, höstfest, utflykter i Umeå eller Umeås närområden etc).

 

§3 Medlemskap

Medlemskap erhåller den som anmäler sitt intresse och betalar av årsmötet fastställd årsavgift till FIUV. Medlemskap kan vinnas av enskilda medlemmar i moderföreningen IFK Umeå och även icke medlemmar i IFK Umeå som visar intresse för FIUV:s  målsättning och aktiviteter.

 

§4 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. Räkenskapsåret omfattar det senast förflutna räkenskapsåret.

 

§5 Årsavgift

Föreningen tar ut en årsavgift vars storlek bestäms av årsmötet. Olika årsavgift bör gälla beroende på medlemskap i moderföreningen IFK Umeå eller inte.

 

§6 Årsmötet

Föreningen håller ordinarie årsmöte före utgången av mars månad. Kallelse skall genom styrelsens försorg meddelas till medlemmarna senast två veckor i förväg.

Medlemmarna kan till årsmötet lägga fram motioner, som inlämnas till styrelsen för yttrande senast tio dagar före årsmötet.

Beslut på årsmötet avgörs genom enkel majoritet. Varje närvarande har en röst och kan aldrig representera mer än en röst. Vid lika röstetal avgör lotten.

 

§7 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

-            öppnande

-           val av ordförande och sekreterare för mötet

-           val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

-           styrelsens verksamhetsberättelse

-           revisionsberättelse

-           fastställande av resultaträkning samt balansräkning

-           fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

-           val av ordförande och ytterligare ledamöter enligt valberednings förslag

-           val av en suppleant

-           val för ett år av en revisor och en revisorssuppleant

-           val för ett år av valberedning på två personer, varav en sammankallande

-           ev motioner

-           övriga frågor

-           avslutning

 

§8 Styrelsen 

Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av högst sex ledamöter. Styrelsen verkställer årsmötets beslut och svarar för de löpande ärendena. Styrelsens mandattid, bortsett från ordföranden, är två år med växelvis avgång för halva styrelsen varje år. Årsmötet utser styrelsens ordförande varje år. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter deltar. Vid lika röstetal gäller den mening fungerande ordförande stöder. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse.

 

§9 Protokoll

Årsmöten och alla styrelsemöten skall protokollföras

 

§ 10 Hederspris och stipendium

”FIUV:s Hederspris” respektive ”FIUV:s Stipendium” utdelas maximalt en gång per år och endast en gång till samma person. Hederspriset tilldelas ledare inom IFK Umeå som gjort fina ledarinsatser och visat gott kamratskap. Stipendiet tilldelas aktiv idrottsutövare inom IFK Umeå som gjort fina prestationer och visat gott kamratskap. FIUV:s styrelse beslutar enväldigt antalet pristagare/stipendiater och de summor som skall delas ut.

 

§ 11 Stadgefrågor

Stadgeändring kan endast ske efter ett beslut på årsmötet om 2/3 majoritet. För upplösning av föreningen krävs beslut med 2/3 majoritet vid två ordinarie årsmöten.

 

Att stadgar antagits vid föreningens möte den 19 juni 1942 med revidering (modernisering av språket) vid föreningens årsmöte den 18 mars 2019 intygas:

 

 

-----------------------------------------                         

Walter Widmark

Ordförande IFK Umeås Veteraner

 

 

-----------------------------------------                           ----------------------------------------

Jan Sundman                                                                                     

Årsmötets ordförande                                          Årsmötets justeringsman 

 
Våra samarbetspartners
Övrigt